DOCUMENTE

Statut ROFTA

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU SOCIAL, DURATA DE FUNCȚIONARE, OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI ŞI DEFINIȚII

 

ARTICOLUL 1 DENUMIREA

  1. Denumirea asociaţiei este „ASOCIAȚIA ROMÂNÃ DE FOOD TRUCK”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr.165908 din 26.01.2018 emisă de Ministerul Justiţiei însoţită de Acordul privind folosirea denumirii „Asociaţia Română de Food Truck” emis de Secretariatul General al Guvernului, denumita in continuare “Asociaţia”.

 

ARTICOLUL 2 FORMA JURIDICĂ SI EMBLEMA

  1. ASOCIAȚIA ROMÂNÃ DE FOOD TRUCK, este persoană juridică română, de drept privat, neguvernamentală, apolitică, non-profit şi fără scop patrimonial.
  2. ASOCIAȚIA ROMÂNÃ DE FOOD TRUCK se constituie ca structură educativă, artistică si culturală.
  3. Emblema asociaţiei este prezentată în anexă şi va fi folosită pe ştampilă, inscripţii şi titluri de orice fel.

 

ARTICOLUL 3 SEDIUL SOCIAL ŞI DURATA DE FUNCȚIONARE

  1.      Sediul social al Asociaţiei  va fi în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 163, etaj 1, sector 2.
  2. În raport cu interesele sale, Asociaţia va putea sã înfiinţeze filiale în România şi în străinătate, prin decizia Adunãrii Generale. Filialele se pot înfiinţa şi organiza cu respectarea prevederilor statutului Asociaţiei.
  3. ASOCIAȚIA ROMÂNÃ DE FOOD TRUCK se constituie  pe o perioadă nedeterminată, de la data înregistrãrii acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

 

ARTICOLUL 4 DEFINIȚII

  1. FOOD TRUCK se defineşte ca fiind un vehicul echipat şi dotat pentru prepararea şi comercializare de produse alimentare.
  2. Activitatea de FOOD TRUCKING se defineşte ca fiind activitatea de comercializare a produselor alimentare in cadrul evenimentelor publice şi private, pe domeniul public al statului, pe domeniul privat al statului cat şi în locaţii aflate in proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice.

 

CAPITOLUL II

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

ARTICOLUL 5 PATRIMONIUL

  1. Patrimoniul iniţial al ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE FOOD TRUCK se constituie din aportul în numerar al membrilor fondatori de câte 1.200 Lei  fiecare asociat şi este în valoare totală de 10.800 Lei.
  2. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor lui.
  3. Patrimoniul asociaţiei va putea fi majorat prin cotizaţiile membrilor, donaţii, sponsorizări, exploatarea drepturilor prevăzute în Legea educaţiei nationale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare.
  4. Patrimoniul Asociaţiei este format din patrimoniul initial si din:
 1. cotizaţia membrilor;
 2. donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţarã şi strãinãtate, donaţiile urmând a fi acceptate de Consiliul Director, sponsorizari sau legate;
 3. venituri rezultate din activitãţile economice directe;
 4. dobânzi la sumele depuse în conturile bancare, care vor fi deschise atât în lei cât şi în valută;
 5. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 6. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 7. resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 8. alte venituri in conditiile legii.
  1. Patrimoniul constituit de Asociaţie îi apartine acesteia în totalitate.
  2. Patrimoniul Asociaţiei este indivizibil şi netransmisibil. Se pot face aporturi în naturã la patrimoniu. Numerarul se pãstreazã în conturi deschise la bãncile de pe teritoriul României.
  3. La sfârşitul fiecãrui an calendaristic, banii existenţi în conturi, lei sau valutã, se reporteazã pentru anul viitor.

 

CAPITOLUL III

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 

ARTICOLUL 6 SCOPUL ASOCIAŢIEI

  1. ASOCIAȚIA ROMÂNÃ DE FOOD TRUCK este o organizatie unicã prin scopul urmãrit. Asociaţia va beneficia de drepturi şi îşi va asuma obligaţii în limitele realizãrii scopului pentru care a fost constituitã.
  2. Scopul ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE FOOD TRUCK constă în promovarea şi împărtăşirea culturii culinare, prin educaţie, competiţie şi socializare.

 

ARTICOLUL 7     OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

  1. Obiectivele ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE FOOD TRUCK sunt:
 1. promovarea activității de Food Truck pe teritoriul României;
 2. afilierea la federațiile și organizațiile internaționale specifice de Food Truck;
 3. colaborarea cu instituțiile publice și private care activează în domeniul educației, mediului, agriculturii, turismului și alimentației publice;
 4. participarea la conferințe și alte manifestări cu caracter specific în domeniul  educației, mediului, agriculturii, turismului și alimentației publice;
 5. dezvoltarea și revizuirea legislației specifice privind comerțul cu produse alimentare pe teritoriul României;
 6. promovarea inițiativelor legislative cu impact asupra comerțului cu produse alimentare pe teritoriul României;
 7. spirjinirea membrilor asociației, a antreprenorilor, a start-up-urilor, și a publicului larg cu informații specifice activității de Food Trucking;
 8. reprezentarea membrilor asociației în relație cu organizatori de evenimente publice și private, autorități publice, proprietari de spații comerciale publice sau private;
 9. promovarea egalitătii de sansă;   
 10. protejarea la nivel național și internațional a produselor alimentare și rețetelor culinare de origine românescă;
 11. definirea de reguli și regulamente privind organizarea zonelor de consum a produselor alimentare în cadrul evenimentelor publice și private;
 12. facilitarea accesului și stabilirea unor condiții de colaborare între membriii asociației și furnizorii de materie prima și servicii specifici activității de Food Trucking;
 13. organizarea de evenimente și competiții culinare cu respectarea regulamentelor de specialitate și a dispozițiilor legale în vigoare;
 14. editarea de programe și publicații cu scop educativ, cultural și gastronomic.

 

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

ARTICOLUL 8     MEMBRII ASOCIAŢIEI

  1. Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri: fondatori, asociaţi, de onoare, susţinători și practicanţi.
 1. membri fondatori  – cei care au constituit asociaţia, au contribuit moral şi material la fondarea ei au constituit patrimoniul iniţial, şi care au drept de vot deliberativ;
 2. membri asociaţi – cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi patrimonial la completarea patrimoniului asociaţiei, şi care au drept de vot deliberativ. Aceştia se compun din persoane fizice si juridice care desfasoară activitatea de Food Trucking pe teritoriul României;
 3. membri de onoare – persoane fizice sau persoane juridice care au adus servicii deosebite asociaţiei sau care o  sprijină substanţial, şi care au drept de vot consultativ;
 4. membri susţinători – persoane fizice sau persoane juridice care aderă la scopul asociaţiei şi sprijină material şi moral realizarea scopului acesteia, şi care au drept de vot consultativ. Aceştia se compun din jurnalisti, oameni de presa, bloggeri, experti culinari, consultanţi de specialitate, furnizori de materie primă şi ingrediente, furnizori de echipamente specifice activităţii de Food Trucking;
 5. membri practicanţi – persoane fizice sau persoane juridice cărora le-a fost aprobată cererea de adeziune, şi care au drept de vot consultativ. Aceştia se compun din persoane fizice şi juridice care desfaşoarã activitatea de Food Trucking pe teritoriul României, dar care în paralel desfaşoară activităţi de organizare a evenimentelor publice şi private cu componentă culinară, şi/sau desfaşoară activităţi de retail prin reţele de supermarket-uri şi hypermarket-uri.

 

ARTICOLUL 9     DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

  1. Calitatea de membru se acordă de către Consiliul Director la cerere, însoţită de o declaraţie de acceptare a prevederilor statutului şi o copie după actul de identitate pentru persoanele fizice şi după certificatul unic de înregistrare pentru persoanele juridice.
  2. Consiliul Director poate fi compus numai din membri fondatori şi membri asociaţi.
  3. Membrii de onoare sunt primiţi în cadrul Asociaţiei în urma propunerii Consiliului Director.
  4. Membrii de onoare nu sunt incluşi în Adunarea Generalã, nefiind obligaţi sã participe la şedintele ordinare sau extraordinare ale acesteia.
  5. Membrii de onoare nu sunt obligaţi sã aducã un aport material permanent – cotizaţie – la patrimoniul Asociaţiei  şi nici sã presteze anumite activitãţi în vederea realizãrii scopului Asociaţiei.
  6. Calitatea de membru se pierde prin retragere, deces sau prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente şi hotărârile Consiliului Director sau pentru neplata cotizaţiei de membru.
  7. Un membru fondator nu poate fi exclus decât prin votul majoritar al membrilor fondatori şi numai dacã a întreprins cu rea-credinţã acţiuni de naturã ce ar fi putut duce la imediata dizolvare a Asociaţiei.
  8. Excluderea este hotãrâtã de Consiliul Director cu majoritate simplã de voturi în cazul membrilor asociaţi, de onoare, susţinători şi practicanţi.
  9. Excluderea ori renunţarea la titlul de membru al Asociaţiei nu conferã niciun drept şi nu permite emiterea niciunei pretenţii asupra patrimoniului Asociaţiei, indiferent de aportul respectivei persoane la consolidarea, extinderea şi afirmarea Asociaţiei.
  10. Renunţarea la calitatea de membru se poate face numai prin adresarea unei cereri scrise Consiliului Director.
  11. Cererea de renunţare va trebui sã fie primitã de Consiliul Director cu cel putin 30 de zile înainte de a-şi produce efectele. Odatã cu depunerea cererii, membrul va preda legitimaţia sa şi va deveni un membru pasiv pânã la aprobarea cererii, timp în care se vor verifica rezultatele activitãţilor desfãsurate de membrul în cauzã în numele şi pentru Asociaţie.

 

ARTICOLUL 10    DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

  1. Membrii fondatori si membrii asociaţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi :
 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nicio condamnare penală;
 2. sã participe la activitatea de realizare a obiectivelor si scopului Asociaţiei,;
 3. sã aibã acces la toate mijloacele de informare ce vor intra în patrimoniul Asociaţiei;
 4. sã facã parte din grupurile de lucru si din delegatiile Asociaţiei, în tarã si în strãinãtate;
 5. să fie recompensaţi pentru activitatea depusă potrivit hotărârii Adunării Generale.

10.2 Ceilalti membri ai Asociaţiei (membrii de onoare, membrii sustinatori si membrii practicanti) au următoarele drepturi

 1. sã participe la activitatea de realizare a obiectivelor si scopului Asociaţiei, exceptie fiind in cazul membrilor de onoare;
 2. sã aibã acces la toate mijloacele de informare ce vor intra în patrimoniul Asociaţiei;

iii. sã facã parte din grupurile de lucru si din delegatiile Asociaţiei, în tarã si în strãinãtate;

să fie recompensaţi pentru activitatea depusă potrivit hotărârii Adunării Generale

  1. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii :
 1. să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director;
 2. să-şi   plătească   cotizaţiile de membru si orice alte obligaţii   materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
 3. să fie dedicaţi asociaţiei şi intereselor sale;
 4. să nu desfăşoare activităţi care prin natura lor ar cauza daune sau ar leza  scopurile şi îndeplinirea obiectivelor asociaţiei.
  1. Membrii Asociaţiei care se disting în participarea la activitatile din cadrul Asociaţiei şi cei care au calitatea de susţinători sau practicanti şi se disting în activităţile depuse pentru realizarea scopului Asociaţiei pot fi recompensaţi, după caz, prin :
 1. oferirea de diplome de onoare;
 2. oferirea de cărţi de specialitate;
 3. insigne, medalii;
 4. stagii de pregătire în ţară;
 5. participare la stagii în străinătate;
 6. oferirea de echipamente.

 

ARTICOLUL 11     SANCTIUNI APLICABILE MEMBRILOR

  1. Pentru nerespectarea prevederilor legale, a statutului asociaţiei, precum şi pentru conduita contrară normelor de comportament, membrii asociaţei pot fi sancţionaţi de către Consiliul Director  cu:
 • avertisment;
 • amenda ce are o valoare maximă echivalentul unei contributii anuale în favoarea asociaţiei;
 • excluderea din asociaţie şi pierderea calităţii de membru al asociaţiei.
  1. În aplicarea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei săvârşite, vinovăţia celui în cauză, urmările faptei şi antecedentele celui care a săvârşit fapta.
  2. Membrii Consiliului Director pot fi sancţionaţi cu avertisment sau amenda doar de membrii fondatori.

 

CAPITOLUL V

RESURSE PATRIMONIALE

 

ARTICOLUL 12     DOCUMENTE FINANCIARE

  1. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi  se încheie la data de 31 decembrie, cu excepţia primului exerciţiu financiar, care începe la data dobândirii personalităţii juridice.
  2. Bilanţul contabil se întocmeşte în conformitate cu legile în vigoare în materie.

 

CAPITOLUL VI

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

 

ARTICOLUL 13     REGULILE ASOCIAŢIEI

  1. Organele asociaţiei sunt :
 1. Adunarea Generala
 2. Consiliul Director
  1. Adunarea Generala  este organul suprem de conducere al asociaţiei şi este alcătuită din totalitatea membrilor fondatori si asociaţi.
  2. Competenţa Adunării Generale cuprinde:
 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 5. înfiinţarea de filiale;
 6. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 7. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 8. orice atribuţii prevăzute în lege sau statut.
  1. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director.
  2. Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei, în acest din urmă caz dacă :
 1. se impune în mod necesar modificarea statutului;
 2. apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei;
 3. la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor asociaţi.
  1. Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director  printr-un convocator care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi  care se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi, precum şi materialele supuse dezbaterii.
  2. Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris, şi depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 2 (două) zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.
  3. La Adunarea Generală pot participa:
 1. membriii fondatori;
 2. membrii asociaţi;
 3. membrii de onoare pe baza de invitaţie;
 4. membrii susţinători pe baza de invitaţie;
 5. membrii practicanti pe baza de invitaţie.
 6. invitaţi speciali.

 

  1. În cadrul Adunării Generale fiecare membru fondator şi fiecare membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
  2. Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membrii sai.
  3. Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), adunarea generală se reconvoacă după o perioadă de 20 (douăzeci ) de zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.
  4. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia celor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei  sau modificarea scopului ei când hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea de 2/3 din membrii prezenti cu drept de vot.
  5. Adunarea Generală este condusă de preşedinte sau, în lipsă de înlocuitorul său, care are obligaţia să comunice situaţia prezenţei membrilor şi lista nominală a celor prezenţi.
  6. Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal cu modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.
  7. Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociației.
  8. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului, pot fi atacate în justiţie de oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
  9. Consiliul Director este organul executiv de conducere al asociaţiei. Membrii primului Consiliu Director sunt:

Isac Andrei Ieronim – președinte;

Rusan Valentin – vicepreședinte;

Saghin George Constantin – vicepreședinte;

Gheorghe Răzvan Andrei – vicepreședinte;

Rada Dumitru Alexandru – vicepreședinte;

Gîrlovan Dragos Mihai – vicepreședinte;

Barbu Sorin – vicepreședinte;

Neagu Silviu-Valentin – vicepreședinte;

Simion Mădălin Gabriel – secretar general;

  1. Membrii Consiliului Director  sunt alesi de Adunarea Generală prin vot secret pentru o perioadă  de 4 (patru) ani.
  2. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
  3. Consiliul Director poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
  4. Asociaţia este reprezentată în relaţiile cu terţii, în justiţie şi în faţa altor autorităţi de preşedintele Consiliului Director.
  5. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
  6. Atribuţiile Consiliului Director:
 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli  şi proiectul programelor asociaţiei;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 3. aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
 4. poate hotărî cu privire la schimbarea sediului asociaţiei;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
  1. Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
  2. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru sau sunt străine de asociaţie pentru a exercita următoarele atribuţii :
 1. să încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 2. să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.
  1. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori necesităţile asociaţiei o impun.
  2. Conducerea Consiliului Director se face de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său.
  3. Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin doua treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din voturi.
  4. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
  5. Nu vor putea face parte din Consiliul Director persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu şi persoanele care au suferit condamnări pentru săvârsirea unor grave infracţiuni.
  6. Întrucat asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor (fiind mai putin de 15 asociaţi), fiecare dintre  membrii sai care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control.
  7. În realizarea competenţei sale, cenzorul (daca va fi cazul numirii acestuia):
 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 3. poate participa la şedinţele Consiliului Director;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
  1. Prevederile din statut referitoare la activitatea cenzorului se completează cu dispoziţiile legale în materie.

 

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI

 

 1. Modificarea actului constitutiv şi/sau al statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.
 2. Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al Adunării Generale, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al şedinţei Consiliului Director.
 3. Demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv şi a statutului se întreprind de Consiliul Director.

 

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

 

 1. Dizolvarea asociaţiei are loc în următoarele cazuri :
 1. de drept;
 2. prin hotărârea instanţei;
 3. prin hotărârea Adunării Generale.
 1. Asociaţia se dizolvă de drept :
 2. i. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 1. imposibilitatea  constituirii Adunării Generale  sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea  Generală, sau după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 2. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege,dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
 1. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
 2. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate când :
 1. scopul  sau activitatea  asociaţei a devenit  ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. realizarea  scopului este  urmărită prin mijloace  ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. asociaţia a devenit insolvabilă.
 1. În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător.
 2. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii sale din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

 

 1. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
 2. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi au strânsă legătură cu scopul ei principal.
 3. Asociaţia are siglă şi însemne proprii, deţinând exclusivitatea :
 1. dreptului de folosinţă asupra siglei şi emblemei proprii;
 2. dreptului de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.
 3. Alte detalii privitoare la activitatea asociaţiei sau structurilor sale, necesare unei bune funcţionări vor fi cuprinse în Regulamentul de ordine interioară şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.
 4. Asociaţia va întreprinde toate demersurile pentru înregistrarea ei, potrivit legii, în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, la Administraţia financiară de sector, iar înscrierea ei în evidentele oricaror autorităti se impune dupa  caz.
 5. Prezentul statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.
 6. Orice prevedere din statut contrară dispoziţiilor legale este nulă de drept.

 

 

42 thoughts on “Statut ROFTA”

 1. Pingback: jwjshgsgshjs
 2. Pingback: buy cialis
 3. Pingback: viagra
 4. Pingback: cialis
 5. Pingback: viagra online
 6. Pingback: cialis online
 7. Pingback: viagra pills
 8. Pingback: cialis pills
 9. Pingback: canadian cialis
 10. Pingback: cialis 5mg
 11. Pingback: cialis daily cost
 12. Pingback: cialis walmart
 13. Pingback: cialis from canada
 14. Pingback: viagra 100mg
 15. Pingback: viagra 50mg
 16. Pingback: impotence pills
 17. Pingback: buy cialis
 18. Pingback: canadian pharmacy
 19. Pingback: generic cialis
 20. Pingback: vardenafil price
 21. Pingback: play casino online
 22. Pingback: slot machines
 23. Pingback: short term loans
 24. Pingback: pay day loans
 25. Pingback: cash loan
 26. Pingback: generic for cialis
 27. Pingback: cialis 20
 28. Pingback: cialis 5 mg
 29. Pingback: cialis 5 mg
 30. Pingback: 5 mg cialis
 31. Pingback: 5 mg cialis

Comments are closed.