DOCUMENTE

Regulament ROFTA

Regulament de organizare si functionare al

Asociatiei Romane de Food Truck

(ROFTA)

PARTEA I: Generalitati

ASOCIATIA ROMANA FOOD TRUCK este persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 163, sectorul 2, inregistrata in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 15/27.02.2018 in baza sentintei civile nr. 63/PJ/2018, pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti, sectia a III-a civila, ini dosarul nr. 2639/300/2108, ramasa definitiva.

Denumirea asociatiei este «Asociatia Romana de Food Truck», denumita in continuare ROFTA sau Asociatia, organizatie patronala (functionand conform Legii nr. 62/2011, coroborata cu OG nr. 26/2000 – cu privire la asociatii si fundatii), autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si de statutele si regulamentele proprii.

Asociatia Romana de Food Truck: prezentare generala

Asociatia Romana de Food Truck (ROFTA) s-a fondat in ianuarie 2018, in urma deciziei Adunarii Generale a membrilor fondatori nr. 1/2017.

ROFTA este organizatia profesionala avand ca misiune promovarea dezvoltarii industriei de comert alimentar mobil, in beneficiul publicului si pentru satisfacerea cerintelor membrilor sai. Pentru realizarea acestei misiuni, ROFTA actioneaza prin diverse mijloace si propunandu-si diverse obiective, printre care:

 • reprezentarea unitara a intereselor membrilor fata de autoritatile centrale si locale, prin dezvoltarea relatiilor cu ministerele de resort si cu alte institutii;
 • imbunatatirea legislatiei prin lobby la nivelul ministerelor, Parlamentului si prin campanii de influentare in sens pozitiv a propunerilor de noi reglementari;
 • dezvoltarea relatiilor cu organizatii similare, din tara si strainatate si includerea membrilor asociatiei in programele de asistenta adresate IMM- urilor;
 • organizarea de programe cu caracter tehnic si educational; simpozioane si seminarii, excursii de studii in tara si strainatate, editarea de cursuri pe teme de management, tehnologie, marketing etc.;
 • constientizarea de catre publicul larg a importantei sectorului, prin campanii de presa si alte mijloace de comunicare in masa care releva problemele industriei, caile de solutionare a acestora, ca si eforturile agentilor economici in directia protejarii consumatorilor si a furnizarii de produse de calitate, la preturi rezonabile.

Structura organizatorica a asociatiei presupune existenta unor comisii si grupuri de lucru astfel incat se asigura cadrul de cooperare intre membri, atat pe criterii de locatie cat si pe interese profesionale comune.

Grupurile de lucru se constituie la convocarea Consiliului Director sau a directorului executiv, in functie de necesitatile care intervin in activitatea asociatiei si de natura acesteia.

Structurile de conducere stabilite prin actul constitutiv si prin statutul asociatiei asigura coordonarea tuturor activitatilor derulate in cadrul asociatiei atat la nivel national cat si la nivelul comisiilor si grupurilor de lucru.

ROFTA deruleaza activitati care sa raspunda si sa acopere multiplele necesitati din sectorul profesional de Food Trucking, astfel incat sa satisfaca necesitatile comune ale membrilor sai.

Obiective generale

Asociatia Romana de Food Truck s-a constituit in scopul asocierii profesionale si patronale ale persoanelor fizice si juridice, si de a reprezenta interesele profesionistilor si firmelor care lucreaza in acest domeniu.

ROFTA are ca scop realizarea si promovarea intereselor profesionale si patronale ale membrilor sai in context national si international.

Pentru atingerea scopului propus, ROFTA isi va desfasura intreaga activitate si va utiliza toate resursele disponibile pentru realizarea urmatoarelor obiective, subsumate obiectivelor statutare:

 • crearea unui cadru organizatoric si logistic pentru comunicare interna si dialog intre toate categoriile de membri ai asociatiei;
 • promovarea spiritului competitiv si sprijinul reciproc in solutionarea problemelor comune;
 • perfectionarea cadrului legislativ, in cooperare cu institutiile publice, pentru crearea conditiilor de afirmare si eficientizare a activitatii tuturor membrilor asociatiei;
 • realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari si alte activitati similare in vederea dezvoltarii de politici de cercetare-dezvoltare si inovare;
 • reprezentarea intereselor legitime ale membrilor in relatia cu autoritatile, cu organizatori de evenimente publice și private, proprietari de spații comerciale publice sau private, din domeniul de activitate al asociatiei;
 • facilitarea schimbului de informatii in interiorul asociatiei si conectarea la sursele externe de informare;
 • racordarea la activitatile similare desfasurate pe plan national si international;
 • promovarea imaginii asociatiei in mediile profesionale si publice;
 • editarea de publicatii, manuale si ghiduri pentru informare in domeniul de activitate al asociatiei;
 • organizarea de evenimente și competiții culinare cu respectarea regulamentelor de specialitate și a dispozițiilor legale în vigoare;
 • facilitarea accesului și stabilirea unor condiții de colaborare între membriii asociației și furnizorii de materie prima și servicii specifici domeniului de activitate;
 • accesarea, atragerea si utilizarea in scopul indeplinirii obiectivelor sale de surse de finantare si resurse sub forma de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, inclusiv prin desfasurarea unor activitati economice, in conditiile legii;
 • definirea de reguli și regulamente privind organizarea zonelor de consum a produselor alimentare în cadrul evenimentelor publice și private;
 • promovarea activității de Food Truck pe teritoriul României;
 • participarea la conferințe și alte manifestări cu caracter specific în domeniul  educației, mediului, agriculturii, turismului și alimentației publice;
 • promovarea egalitătii de sansă;   
 • protejarea la nivel național și internațional a produselor alimentare și rețetelor culinare de origine romanescă.

Membri

Calitatea de membru

Pot deveni membri ROFTA persoanele juridice care functioneaza potrivit legii si care desfasoara in mod curent o activitate de Food Trucking pe teritoriul Romaniei sau in domenii conexe/adiacente, solicita acest lucru si isi exprima acordul cu prevederile statutului asociatiei, pe care se obliga sa-l respecte intocmai.

Validarea noilor membri se face in conformitate cu Statutul si regulamentul de organizare si functionare al asociatiei.

Membrii asociatiei pot face parte din una dintre urmatoarele categorii:

 • membri fondatori  – cei care au constituit asociatia, au contribuit moral şi material la fondarea ei au constituit patrimoniul iniţial, şi care au drept de vot deliberativ;
 • membri asociaţi – cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi patrimonial la completarea patrimoniului asociatiei, şi care au drept de vot deliberativ. Acestia se compun din persoane fizice si juridice care desfasoara activitatea de Food Trucking pe teritoriul Romaniei;
 • membri de onoare – persoane fizice sau persoane juridice care au adus servicii deosebite asociatiei sau care o  sprijină substanţial, şi care au drept de vot consultativ;
 • membri susţinători – persoane fizice sau persoane juridice care aderă la scopul asociatiei şi sprijină material şi moral realizarea scopului acesteia, şi care au drept de vot consultativ. Acestia se compun din jurnalisti, oameni de presa, bloggeri, experti culinari, consultati de specialitate, furnizori de materie prima si ingrediente, furnizori de echpamente specifice activitatii de Food Trucking;
 • membri practicanţi – persoane fizice sau persoane juridice cărora le-a fost aprobată cererea de adeziune, şi care au drept de vot consultativ. Acestia se compun din persoane fizice si juridice care desfasoarã activitatea de Food Trucking pe teritoriul Romaniei, dar care in paralel desfasoara activitaţi de organizare a evenimentelor publice si private cu componenta culinara, si/sau desfasoara activitaţi de retail prin retele de supermarket-uri si hypermarket-uri.

Inscrierea membrilor noi

Inscrierea membrilor noi, indiferent de categoria din care fac parte, se analizeaza numai ca urmare a solicitarii formulate in scris si adresata asociatiei si inregistrata in registrul acesteia.

La inscrierea in asociatie, se vor depune :

 • fotocopia (semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul) Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului;
 • certificatul constatator emis de Registrul Comertului, cu privire la solicitant;

 


 • hotararea organului de conducere al agentului economic din care sa rezulte intentia de afiliere la ROFTA, precum si persoana imputernicita sa reprezinte noul membru in cadrul Adunarii Generale a Membrilor ROFTA;
 • cererea de aderare (model Anexa 1) completata, semnata si stampilata, in original;
 • dovada platii cotizatiei anuale;
 • declaratia (in original) prin care viitorul membru precizeaza ca este de acord cu scopul si obiectivele asociatiei asa cum sunt ele definite in statut si in hotararile adunarii generale, ca si-a insusit statutul fara rezerve, obiectiuni sau particularitati.

Documentatia  depusa va fi supusa procedurii de aprobare prevazute in Statutul Asociatiei. Asociatia isi rezerva dreptul de a accepta sau nu cererile de aderare, si in functie de opinia si perceptia sa proprie asupra persoanei ce solicita calitatea de membru.

Drepturile si obligatiile membrilor

Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi :

 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociatiei dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nicio condamnare penală;
 • sã participe la activitatea de realizare a obiectivelor si scopului Asociatiei,;
 • sã aibã acces la toate mijloacele de informare ce vor intra în patrimoniul Asociatiei;
 • sã facã parte din grupurile de lucru si din delegatiile Asociatiei, în tarã si în strãinãtate;
 • să fie recompensaţi pentru activitatea depusă potrivit hotărârii Adunării Generale.
 • sa se adreseze cu cereri, sesizari sau propuneri organelor de conducere ale asociatiei, in orice problema privind activitatea asociatiei sau activitatea profesionala proprie ori a membrilor;
 • sa participe la adunarile generale, conferintele sau sedintele de lucru ale asociatiei, sau filialei de care eventual apartin si sa-si exprime punctele de vedere in legatura cu activitatea asociatiei si a organelor de conducere ale acesteia;
 • sa primeasca publicatiile asociatiei si sa poata publica in acestea articole, comunicari si/sau reclame comerciale;
 • sa fie sustinuti impotriva concurentei neloiale;
 • sa solicite consultanta si asistenta de specialitate in vederea fundamentarii unei decizii proprii;
 • sa ia parte la toate activitatile asociatiei si sa beneficieze de toate resursele si serviciile oferite de aceasta.

Membrii asociatiei au urmatoarele indatoriri:

 • sa respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director;
 • sa-si   plătească   cotizaţiile de membru si orice alte obligaţii   materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;
 • sa-si achite la timp obligatiile de plata privind utilizarea resurselor si/sau serviciilor oferite de asociatie;
 • sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu legile tarii;
 • să fie dedicaţi asociatiei şi intereselor sale;
 • să nu desfăşoare activităţi care prin natura lor ar cauza daune sau ar leza  scopurile şi îndeplinirea obiectivelor asociatiei;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiilor care sunt evidentiate a fi confidentiale.

Plata cotizatiei

Conform statutului asociatiei, plata cotizatiei este obligatorie pentru mentinerea calitatii de membru, cu exceptia membrilor de onoare.

Cotizatia se datoreaza asociatiei incepand cu luna in care a avut loc dobandirea calitatii de membru. Aceasta se poate plati si in avans.

Cuantumul cotizatiei cat si modul de calculare al acesteia se stabilesc de catre Adunarea Generala a Membrilor la propunerea Consiliului Director, si se poate actualizeaza anual. Anul fiscal va incepe in luna Iunie a anului curent si se va termina in luna Iunie a anului urmator.

Pierderea calitatii de membru

Calitatea de membru al asociatiei se poate pierde in urmatoarele cazuri:

 • prin retragere;
 • deces;
 • prin radiere, in urma desfiintarii asociatiei;
 • prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente şi hotărârile Consiliului Director.

Excluderea poate interveni in urmatoarele cazuri:

 • abateri repetate de la prevederile Statutului;
 • actiuni sau atitudini daunatoare asociatiei;exprimarea in numele asociatiei a unor pozitii contrare vointei majoritatii sau apartenenta la organizatii ale caror obiective sunt contrare sau adverse obiectivelor ROFTA;
 • neachitarea cotizatiei, urmata de avertizare scrisa, neonorata in termen de 15 zile de la data notificarii
 • pierderea drepturilor civile, comerciale sau punerea sub interdictie

Pentru abateri repetate de la prevederile Statutului, precum şi pentru conduita nepotrivita, membrii asociatiei pot fi sancţionaţi de către Consiliul Director  cu:

 • avertisment;
 • amenda ce are o valoare maximă echivalentul unei contributii anuale în favoarea asociatiei;
 • excluderea din asociatie.

În aplicarea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei săvârşite, vinovăţia celui în cauză, urmările faptei şi antecedentele celui care a săvârşit fapta.

Membrii Consiliului Director pot fi sancţionaţi cu avertisment sau amenda doar de membrii fondatori.

Propunerea de excludere poate fi facuta de oricare dintre membrii asociatiei si se analizeaza in cadrul Consiliului Director. Excluderea se face in baza hotararii Consiliului Director confirmata de votul majoritar al membrilor fondatori. Contestatiile se depun si se analizeaza conform legii.

Contestatia nu este valabila in situatia in care cauza excluderii este neachitarea cotizatiei.

Plata cotizatiei este obligatorie pentru toti membrii asociatiei cu exceptia membrilor de onoare. Cotizatia se plateste anual incepand cu luna  in care a fost acordata calitatea de membru indiferent de ziua in care aceasta s-a produs.

Pierderea calitatii de membru al asociatiei nu da dreptul la pretentii asupra contributiei aduse la patrimoniul asociatiei.

Cererea de renuntare la statulul de membru va trebui sã fie primitã de Consiliul Director cu cel putin 30 de zile înainte de a-si produce efectele. Odatã cu depunerea cererii, membrul va deveni un membru pasiv pânã la aprobarea cererii, timp în care se vor verifica rezultatele activitãtilor desfãsurate de membrul în cauzã în numele si pentru Asociatie.

Organizarea Asociatiei Romane de Food Truck

Asociatia  Romana de Food Truck isi desfasoara activitatea prin structurile sale de conducere, de coordonare, de control, prin comisii si grupuri de lucru (conform organigramei prezentata in Anexa 2).

Conducerea si, implicit, coordonarea si/sau verificarea activitatii Asociatiei este asigurata de urmatoarele organe de conducere, fiecare din acestea cu competente si proceduri specifice de organizare si functionare:

 • Adunarea Generala a membrilor;
 • Presedinte si Vicepresedinti;
 • Consiliul Director;
 • Directorul Executiv;
 • Cenzorul sau in functie de numarul membrilor la un moment dat , Comisia de cenzori.

 

De asemenea, activitatea asociatiei va fi derulata si prin intermediul:

 • unor comisii – cu competente decizionale , proceduri de lucru si functionare;
 • personalului angajat si colaboratori;
 • grupurilor de lucru, atunci cand activitatea asociatiei o impune.

Atat comisiile cat si grupurile de lucru sunt constituite din persoane propuse de membrii asociatiei. Componenta nominala a grupurilor de lucru se stabileste de catre consiliul director, in functie de situatia care a generat necesitatea constituirea grupului de lucru.

PARTE A II: Conducere

Structuri de conducere si coordonare

Conducerea asociatiei este asigurata de structurile de conducere stabilite prin statut si validate, ca si componenta, de adunarea generala.

Asociatia are urmatoarele organe de conducere:

 • Adunarea Generala a membrilor;
 • Presedinte si Vicepresedinti;
 • Consiliul Director;
 • Directorul executiv;
 • Cenzorul sau in functie de numarul membrilor la un moment dat , Comisia de cenzori.

Structurile de mai sus isi vor organiza activitatile de evidenta, inregistrare, centralizare si secretariat.

 

Adunarea generala a membrilor asociatiei

Adunarea Generala este organul colectiv de conducere al asociatiei.

Atributiile Adunarii Generale a Membrilor

Adunarea Generala are urmatoarele atributii :

 • stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
 • aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 • valideaza admiterea si excluderea, dupa caz, a membrilor asociatiei;
 • alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
 • alegerea si revozarea cenzorului;
 • infiintarea de filiale;
 • modificarea actului constitutiv si a statutului
 • dizolvarea  si lichidarea  asociatiei precum  si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

Convocarea Adunarii Generale si procedura de vot

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei, în acest din urmă caz dacă :

 • se impune în mod necesar modificarea statutului;
 • apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei;
 • la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor asociaţi.

Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director  printr-un convocator care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi  care se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi, precum şi materialele supuse dezbaterii.

Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris, şi depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 2 (două) zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

În cadrul Adunării Generale fiecare membru fondator şi fiecare membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membrii sai. Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul, adunarea generală se reconvoacă după o perioadă de 20 (douăzeci ) de zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia celor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei  sau modificarea scopului ei, cand hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea de 2/3 din membrii prezenti cu drept de vot. In caz de egalitate, votul Presedintelui este decisiv.

Participarea membrilor la sedintele Adunarii generale sau ale Consiliului Director si votul acestora pot fi luate in considerare si prin mandatarea altor participanti sau prin sisteme de comunicare electronica.

Membrii cu drept de vot sunt considerati toti membrii care la data desfasurarii adunarii generale au cotizatia platita la zi.

Vot valid se considera votul liber exprimat de membrii asociatiei. Voturile exprimate sunt voturile pro si contra, exprimate clar; voturile neexprimate sunt voturile de abtinere. Sunt voturi de abtinere si  acelea care nu pot fi calificate ca fiind in mod cert pro sau contra, aceasta calificare/incadrare fiind stabilita de Presedintele Asociatiei si in lipsa acestuia de presedintele coordonator al sedintei.

Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii pentru toti membrii si pentru organele de conducere a asociatiei, pentru organele de control, pentru comisii si pentru grupurile de lucru.

Adunarea Generală este condusă de Preşedinte sau, în lipsă de înlocuitorul său, care are obligaţia să comunice situaţia prezenţei membrilor şi lista nominală a celor prezenţi.

Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal cu modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociației.

Consiliul Director al Asociatiei

Consiliul Director este  organismul de coordonare  si conducere tehnica, operationala si administrativa a asociatiei.

Consiliul Director este condus de un presedinte si doi vicepresedinti, si are in coordonare activitatea directorului executiv, a comisiilor si a grupurilor de lucru permanente constituite pe domenii de activitate.

Consiliul Director este format din 9 membri, alesi prin vot secret pe o perioada de 4 ani. Consiliul Director initial este format din membrii fondatori care au fondat asociatia. La expirarea mandatului de 4 ani, Adunarea Generala poate decide prin vot o componenta diferita.

Membrii Consiliului Director sunt alesi in Adunarea Generala in considerarea persoanei juridice membru care recomanda si sustine numirea acestora, si nu in considerarea persoanei fizice. Recomandarea si sustinerea vor fi prezentate in scris Adunarii Generale, cu semnatura si stampila agentului economic (membru ROFTA) sustinator. Membrul ROFTA isi poate retrage oricand sustinerea si recomandarea data membrului Consiliului Director.

Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama asociatiei;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale asociatiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
 • poate hotărî cu privire la schimbarea sediului asociatiei;
 • asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei intre Adunarile Generale si realizarea actelor de administrare privind activitatea curenta a asociatiei;
 • asigura indeplinirea prevederilor Statutului Asociatiei si a hotararilor Adunarilor Generale ale Asociatiei;
 • propune Adunarii Generale programul de activitate al Asociatiei;
 • numeste si elibereaza din functie Directorul Executiv;
 • propune bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei, il supune aprobarii in Adunarea Generala  si urmareste realizarea lui;
 • aprobarea primirii si excluderii membrilor;
 • afilierea la federatii, uniuni, etc. si iesirea din acestea;
 • alte atributii si sarcini stabilite de Adunarea Generala
 • stabileste/hotaraste frecventa platii cotizatiei;
 • elaboreaza si aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al ROFTA.

Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru sau sunt străine de asociatie pentru a exercita următoarele atribuţii :

 • să încheie acte juridice în numele şi pe seama asociatiei;
 • să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.

Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori necesităţile asociatiei o impun.  Conducerea Consiliului Director se face de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său.

Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin doua treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu jumătate plus unu din voturi.

Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Presedintele si vicepresedintii Asociatiei

Presedintele   este ales de catre  Adunarea Generala a Membrilor, cu respectarea conditiilor procedurale si de cvorum prevazute in statut.

Presedintele are competentele ce sunt consemnate expres in prezentul Statut, si care decurg in mod direct sau indirect din Statutul ROFTA, precum si acele atributii ori competente care nu sunt acordate in mod expres altui organ de conducere.

Principala functie a presedintelui asociatiei este de reprezentare.

Presedintele si Vicepresedintele sunt functii ce fac parte de drept din componenta Consiliului Director. Presedintele si Vicepresedintele Asociatiei devin Presedintele si Vicepresedintele Consiliului Director si nu invers.

Presedintele reprezinta de drept asociatia in fata organelor de stat, precum si in fata altor institutii si organizatii din tara si strainatate cu care se stabileste/se poate stabili o colaborare sau un raport juridic ce corespunde intereselor, scopului, obiectului de activitate al asociatiei.

In exercitare utila, constructiva, statutara a mandatului sau, Presedintele exercita urmatoarele atributii si competente:

 • conduce sedintele de lucru ale Consiliului Director si se ingrijeste de indeplinirea deciziilor acestuia;
 • in limita bugetului, semneaza actele de gestiune ale asociatiei, vizate de controlul preventiv sau de alta persoana imputernicita in acest scop;
 • aproba si semneaza in numele asociatiei contractele, conventiile, imputernicirile si corespondenta asociatiei;
 • convoaca Adunarea Generala a Asociatiei;
 • repartizeaza,deleaga si mandateaza catre/pe Vicepresedinti si membrii Consiliului Director rezolvarea problemelor specifice; in caz de imposibilitate a executarii uneia sau mai multor sarcini atribuite poate delega preluarea temporara a respectivelor responsabilitati de catre Vicepresedintii asociatiei;
 • controleaza si da aprobarea finala pentru angajarile personalului  asociatiei pe baza de contract de munca sau de colaborare, precum si concedierile si nivelul drepturilor banesti, conform conditiilor de salarizare, a limitelor bugetului aprobat si tinand cont de posibilitatile de moment ale veniturilor asociatiei; in acest sens aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
 • convoaca intruniri / sedinte ale membrilor Consiliului Director

Presedintele nu poate face parte din structura de conducere centrala sau locala a vreunui partid politic.

Directorul executiv

Directorul executiv are urmatoarele atributii:

 • asigura conducerea operativa administrativa a asociatiei
 • angajeaza, impreuna cu presedintele patrimoniul asociatiei, gestioneaza si administreaza resursele acesteia, cu aprobarea, dupa caz, a Consiliului Director;
 • semneaza, impreuna cu presedintele, contracte in numele asociatiei si ia masurile curente necesare, in concordanta cu masurile si cu prevederile prevazute in statut si cu bugetul aprobat de Adunarea Generala si participa la sedintele Consiliului de Director;
 • pregateste si prezinta periodic rapoarte despre activitatea proprie si alte materiale, conform atributiilor sale;
 • angajeaza, asigura instruirea, promoveaza, recompenseaza, sanctioneaza, etc. personalul salariat al asociatiei
 • exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru realizarea scopurilor, obiectivelor asociatiei si a hotararilor adunarii generale si ale Consiliului Director;
 • raspunde de intreaga activitate administrativa si financiara a asociatiei;
 • prezinta rapoarte financiare lunare privind executia bugetara.

Directorul executiv este desemnat si angajat la propunerea Consiliului Director si cu aprobarea Adunarii generale a asociatiei. Retributia acestuia se stabileste de Consiliul Director.

Aparatul administrativ din subordinea directorului executiv este stabilit ca numar, functii, specialitati si retributie de Consiliul Director, la initativa si propunerea directorului executiv.

Comisia de cenzori/Cenzorul

Asociatia numeste un cenzor sau o comisie de cenzori, in functie de numarul membrilor la data Adunarii Generale de numire a cenzorului/comisiei de cenzori. Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, asociatia va numi un cenzor sau o comisie de cenzori, dupa cum va hotari Adunarea generala. Calitatea de cenzor/membru al Comisiei de cenzori poate fi detinuta si de catre o persoana din afara asociatiei.

In cazul in care numarul membrilor Asociatiei este mai mic sau egal cu 15, asociatia nu are obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director putand exercita dreptul de control.

La data la care Asociatia va avea mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, Adunarea Generala are obligatia de a constitui o Comisie de Cenzori pentru a se efectua controlul financiar intern.

Comisia de cenzori trebuie sa fie alcatuita dintr-un numar impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

 

Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala.

In realizarea competentei sale, cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:

 • verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
 • intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
 • poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Cenzorul/Comisia de Cenzori verifica anual gestiunea asociatiei, prezentand Adunarii Generale rapoarte cu concluzii si propuneri pentru buna desfasurare a activitatii.

Cenzorul/Comisia de cenzori, pe aria sa de competenta, va pune la dispozitia Consiliului Director rapoarte trimestriale ale activitatii si verificarilor sale in privinta asociatiei.

PARTEA III: GRUPURILE DE LUCRU

Constituirea grupurilor de lucru

Grupurile de lucru se infiinteaza la propunerea Directorului Executiv sau a Presedintelui, cu aprobarea Consiliului Director al asociatiei, atunci cand infiintarea acestora este necesara, date fiind chestiunile care apar in activitatea asociatiei.

Grupul de lucru va functiona pana la remedierea situatiei care a dus la necesitatea infiintarii sale. Decizia de desfiintare a grupului de lucru va fi luata de autoritatea care a propus infiintarea acestuia.

PARTEA VI: SITE

Asociatia are propriul website – www.rofta.ro – prin care isi desfasoara activitatea, informeaza membrii si consumatorii despre programele si activitatile organizate, si propria pagina de facebook – www.facebook.com/asociatiarofta.

 

PARTEA VII: Dispozitii tranzitorii si finale

Regulamentul de organizare si functionare al Asociatiei Romane de Food Truck este un document flexibil care se poate modifica si completa ulterior.

Modificarile si completarile prezentului regulament se aproba prin hotarare a Consiliului Director.

Toate modificarile operate trebuie sa fie in conformitate cu statutul asociatiei.

Propunerile de modificare a ROF pot fi facute de orice membru al asociatiei si vor fi analizate si aprobate de Consiliul Director al asociatiei.

27 thoughts on “Regulament ROFTA”

 1. Pingback: canadian viagra
 2. Pingback: cialis otc
 3. Pingback: cheap viagra
 4. Pingback: cheap viagra
 5. Pingback: cialis 10 mg
 6. Pingback: cvs pharmacy
 7. Pingback: cialis online
 8. Pingback: cheap vardenafil
 9. Pingback: cheap vardenafil
 10. Pingback: best casino online
 11. Pingback: real casino online
 12. Pingback: online casinos
 13. Pingback: personal loan
 14. Pingback: payday advance
 15. Pingback: cialis generic
 16. Pingback: cialis internet
 17. Pingback: cialis buy
 18. Pingback: generic for cialis
 19. Pingback: viagra price

Comments are closed.